• Rudi International, No 130 Avenue Kwango, Kinshasa RDC